ระยอง

เมืองแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายของ RILA คือการสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนระยองทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

มาดูกันว่าเราจะร่วมสร้างไปด้วยกันอย่างไร

ระยอง

เมืองแห่งการเรียนรู้

เป้าหมายของ RILA คือการสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนระยองทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

มาดูกันว่าเราจะร่วมสร้างไปด้วยกันอย่างไร

เศรษฐกิจระยอง

เติบโตก้าวกระโดด

คนระยองต้องเติบโต

ให้เท่าทันเมือง

เศรษฐกิจระยอง

เติบโตก้าวกระโดด

คนระยองต้องเติบโต

ให้เท่าทันเมือง

พัฒนาคนให้เท่าทันการพัฒนาเมือง

ร่วมกันสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ด้วยระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่

นำสู่คุณลักษณ์ของคนระยองยุคใหม่

พัฒนาคนให้เท่าทันการพัฒนาเมือง

ร่วมกันสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

ด้วยระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่

นำสู่คุณลักษณ์ของคนระยองยุคใหม่

คุณลักษณ์ของคนระยองยุคใหม่

manpower

รู้คิดการบ้านการเมืองอย่างเท่าทัน และสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม รวมทั้งต้องทันภาษา Digital และภาษาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ancestor

รู้รากเหง้าและสามารถต่อยอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต เอกลักษณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของระยอง พร้อมทั้งสามารถต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้ ร่วมสมัย เหมาะสมกับบริบทใหม่และการเปลี่ยนแปลง

resource

รู้คุณค่าและมีความสามารถในจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือทะเล โดยรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

city planning

รู้เรื่องเมืองและความเป็นพลเมืองระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีเป้าหมายสู่การเป็นเมืองนานาชาติมาตรฐานโลก เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน และรู้บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นพลเมืองของระยอง ที่ต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

occupation

รู้อาชีพเมืองระยอง มีสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพในเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย รู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผล รวมทั้งลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากร

การพัฒนาหลักสูตรระยอง Rayong-MARCO แหล่งเรียนรู้ และศูนย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนระยอง คือ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ที่จะทำให้ “ระยอง” เป็นจังหวัดขับเคลื่อนเรื่องการสร้างคนรับ EEC ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

ตอบโจทย์บริบทของระยองที่ต้องการให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ของคนระยอง

RILA เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ของคนระยอง ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนได้มากที่สุด

ทีมงานวิจัย RILA ใช้กระบวนการ Social Lab ในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเข้าสู่การพัฒนาต้นแบบด้วยวิธี Design Thinking และนำไปประยุกต์ใช้งานจริง พร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลกลับมาเพื่อพัฒนาต่อไป

การมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญ

RILA รับฟังความเห็นจากคนระยองทุกวัย จากหลากหลายอาชีพ และพื้นที่ เพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนระยองมากที่สุด

เราจะดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายช่องทาง

พื้นที่เรียนรู้ในระยะนำร่อง

การจัดการทรัพยากรทางทะเลและป่าชายเลน

ทักษะศตวรรษที่ 21

อาชีพอุตสาหกรรม

ประวัติศาสตร์

เกษตรสมัยใหม่

ทรัพยากรธรรมชาติ

คุณภาพชีวิต ชุมชน

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสรา้งสรรค์

ขอบเขตเทศบาล

พันธมิตร RILA

พันธมิตรของ RILA ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชนและภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจ

 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ระยอง
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์
 • อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกลง (เมืองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม)
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
 • ศูนย์พัฒนาข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองระยอง
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยอง
 • สมาคมเพื่อนชุมชน
 • กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
 • กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
 • ร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์
 • มหาสมุทรโฮมสเตย์
 • วิสาหกิจชุมชนเกาะกก
 • สวนเกษตรอินทรีย์บ้านจำรุง
 • อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • SCG Model School
 • ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นักวิชาการอิสระด้านงานพัฒนาสังคม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
 • โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
 • หอการค้าจังหวัดระยอง
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง
 • บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
 • บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตเกียว พาราวูด จำกัด

ระยองมุ่งสู่มาตรฐานเมืองแห่งการเรียนรู้

RILA เดินตามแนวทาง Guideline for buiding learning city 2015 ขององค์การ UNESCO

 • พัฒนาปัจเจกและความเข้มแข็งทางสังคม
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกวัยจากขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา
 • ฟื้นฟูการเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน
 • การเรียนรู้ในแหล่งงาน
 • เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่
 • คุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้
 • วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็ง
 • การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การระดมทรัพยากรในการขับเคลื่อนงาน

RAYONG

รู้คิดการบ้านการเมืองอย่างเท่าทัน
และสามารถสื่อสารได้ 3 ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม รวมทั้งต้องทันภาษา Digital และภาษาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่

รู้รากเหง้าและสามารถต่อยอดภูมิปัญญา
วิถีชีวิต เอกลักษณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของระยอง พร้อมทั้งสามารถต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้
ร่วมสมัย เหมาะสมกับบริบทใหม่และการเปลี่ยนแปลง

รู้คุณค่าและมีความสามารถในจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่อย่างหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาหรือทะเล โดยรู้จักบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รู้เรื่องเมืองและความเป็นพลเมืองระยอง
ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีเป้าหมายสู่การเป็นเมืองนานาชาติมาตรฐานโลก เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในอาเซียน และรู้บทบาทของตนเองในฐานะที่เป็นพลเมืองของระยอง ที่ต้องก้าวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของเมือง

รู้อาชีพเมืองระยอง
มีสมรรถนะด้านการประกอบอาชีพในเมืองอุตสาหกรรมทันสมัย รู้จักสร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิผล รวมทั้งลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การทำการเกษตรสมัยใหม่ที่ไม่ทำลายฐานทรัพยากร

Rayong-MARCO คุณลักษณ์ของคนระยองยุคใหม่

การพัฒนาหลักสูตรระยอง Rayong-MARCO แหล่งเรียนรู้ และศูนย์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนระยอง คือ 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัด ที่จะทำให้ “ระยอง” เป็นจังหวัดขับเคลื่อนเรื่องการสร้างคนรับ EEC ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์บริบทของระยองที่ต้องการให้เป็นเมืองน่าอยู่ และเป็นต้นแบบในการผลิต พัฒนากำลังคนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ของคนระยอง

ระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ของระยอง

RILA เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ของคนระยอง ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกภาคส่วนได้มากที่สุด

ทีมงานวิจัย RILA ใช้กระบวนการ Social Lab ในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำเข้าสู่การพัฒนาต้นแบบด้วยวิธี Design Thinking และนำไปประยุกต์ใช้งานจริง พร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลกลับมาเพื่อพัฒนาต่อไป

การมีส่วนร่วมคือหัวใจสำคัญ

RILA รับฟังความเห็นจากคนระยองทุกวัย จากหลากหลายอาชีพ และพื้นที่ เพื่อนำความคิดเห็นต่าง ๆ เหล่านี้ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคนระยองมากที่สุด

เราจะดำเนินงานรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายช่องทาง

ตัวอย่างพื้นที่การเรียนรู้สาขาต่าง ๆ  ในจังหวัดระยอง

พื้นที่เรียนรู้ในระยะนำร่อง

การจัดการทรัพยากรทะเล ป่าชายเลน และประมง
ทักษะศตวรรษที่ 21
อาชีพอุตสาหกรรม
ประวัติศาสตร์
เกษตรสมัยใหม่
ทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพชีวิต ชุมชน
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขอบเขตเทศบาล

พันธมิตร RILA

พันธมิตรของ RILA ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ชุมชนและภาคประชาสังคม และองค์กรธุรกิจ

 • กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ระยอง
 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง
 • เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร์
 • อดีตนายกเทศมนตรีเมืองแกลง (เมืองสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม)
 • สภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
 • ศูนย์พัฒนาข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองระยอง
 • มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาระยอง
 • สมาคมเพื่อนชุมชน
 • กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน
 • กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
 • ร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์
 • มหาสมุทรโฮมสเตย์
 • วิสาหกิจชุมชนเกาะกก
 • สวนเกษตรอินทรีย์บ้านจำรุง
 • อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพรเจ้าตากสินมหาราช
 • โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (KVIS)
 • SCG Model School
 • ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • นักวิชาการอิสระด้านงานพัฒนาสังคม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระยอง
 • โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
 • หอการค้าจังหวัดระยอง
 • ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดระยอง
 • บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด
 • บริษัท บริหารจัดการขยะจังหวัดระยอง จำกัด
 • บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด
 • บริษัท ดาวเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท โตเกียว พาราวูด จำกัด

ระยองมุ่งสู่มาตรฐานเมืองแห่งการเรียนรู้

RILA เดินตามแนวทาง Guideline for buiding learning city 2015 ขององค์การ UNESCO

 • พัฒนาปัจเจกและความเข้มแข็งทางสังคม
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเรียนรู้ทุกกลุ่มทุกวัยจากขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา
 • ฟื้นฟูการเรียนรู้ในครอบครัว ชุมชน
 • การเรียนรู้ในแหล่งงาน
 • เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่
 • คุณภาพและความเป็นเลิศในการเรียนรู้
 • วัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เจตจำนงทางการเมืองที่เข้มแข็ง
 • การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 • การระดมทรัพยากรในการขับเคลื่อนงาน
ABOUT
BLOG