โลกเปลี่ยน

ระยองปรับ

RILA ระเบียงเรียนรู้ตะวันออก ขับเคลื่อนโดยคนในท้องที่

เพื่อการศึกษาอย่างมีความสุข ของคนระยอง

โลกเปลี่ยน

ระยองปรับ

RILA ระเบียงเรียนรู้ตะวันออก ขับเคลื่อนโดยคนในท้องที่

เพื่อการศึกษาอย่างมีความสุข ของคนระยอง

สถาบันการเรียนรู้

ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง

พัฒนาคนให้เท่าทันกับการพัฒนาเมือง เพื่อการปรับตัวของคนระยองให้สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

ระยองมีต้นทุนที่เป็นศักยภาพสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดความสมดุลของการพัฒนาเมืองและการพัฒนาคนไปพร้อมกัน และสามารถพัฒนาเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

“สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกวัยจังหวัดระยอง” (Rayong Inclusive Learning Academy / RILA) ทำหน้าที่เป็นกลไกบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศการเรียนรู้ระดับเมือง (Learning City Mechanism)

ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning City Infrastructure & Learning System) เพื่อพัฒนาคนให้เท่าทันกับการพัฒนาเมืองสำหรับคนระยองทุกกลุ่มอายุและช่วงวัย ตอบสนองต่อความต้องการ และความท้าทายจากการพัฒนาเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความหมายของ RILA

RAYONG INCLUSIVE LEARNING ACADEMY

ระยองต้องเป็นระเบียงเรียนรู้ตะวันออก การศึกษาอย่างมีความสุขสู่ความเป็นมนุษย์ ต้องขับเคลื่อนโดยคนในท้องที่

โลกเรากำลังเปลี่ยน ระยองต้องปรับตัว มองภาพใหญ่ วิสัยทัศน์ต้องชัด วางแผนโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์ที่เหมาะสม

เพราะโลกมันเปลี่ยนแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยน Promote way ใหม่ ๆ ขึ้นมา
ในขณะที่โลกเปลี่ยนคนระยองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปด้วย vision/mindset/พลัง
อุตสาหกรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ต้องไม่ทิ้งชุมชน ต้องอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างเกื้อกูล

ระยองต้องเป็นระเบียงเรียนรู้ตะวันออก การศึกษาอย่างมีความสุขสู่ความเป็นมนุษย์ ต้องขับเคลื่อนโดยคนในท้องที่

โลกเรากำลังเปลี่ยน ระยองต้องปรับตัว มองภาพใหญ่ วิสัยทัศน์ต้องชัด วางแผนโดยใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดกระบวนทัศน์ที่เหมาะสม

เพราะโลกมันเปลี่ยนแล้ว เราก็ต้องเปลี่ยน Promote way ใหม่ ๆ ขึ้นมา
ในขณะที่โลกเปลี่ยนคนระยองต้องปรับเปลี่ยนตัวเองขึ้นไปด้วย vision/mindset/พลัง
อุตสาหกรรม ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ต้องไม่ทิ้งชุมชน ต้องอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างเกื้อกูล

การเรียนรู้ไม่ควรแบ่งวัย ทุกคนเป็นผู้เรียนรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เสมอภาค ประชาชนทุกคนสัมผัสได้แตะต้องได้ตั้งแต่วัยอนุบาล

คนรุ่นใหม่ อนาคตของเขา ก็เป็นเรื่องของเขาเอง
เด็กก็ปฏิบัติเป็นและก็สร้างอาชีพได้ ยามวิกฤตอะไร สิ่งที่เขาเรียนรู้อย่างนี้ นี่คือเป้าหมายของเรา คือให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้

ต้องไม่ทิ้งชุมชน ต้องอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างเกื้อกูล

การเรียนรู้ไม่ควรแบ่งวัย ทุกคนเป็นผู้เรียนรู้ ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่เสมอภาค ประชาชนทุกคนสัมผัสได้แตะต้องได้ตั้งแต่วัยอนุบาล

คนรุ่นใหม่ อนาคตของเขา ก็เป็นเรื่องของเขาเอง
เด็กก็ปฏิบัติเป็นและก็สร้างอาชีพได้ ยามวิกฤตอะไร สิ่งที่เขาเรียนรู้อย่างนี้ นี่คือเป้าหมายของเรา คือให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้

ต้องไม่ทิ้งชุมชน ต้องอยู่ร่วมกับชุมชน อย่างเกื้อกูล

ความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ การศึกษาแบบใหม่ เครื่องมือใหม่ เพื่อรองรับอาชีพใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การศึกษาที่หลากหลาย ใครใคร่เรียนแบบไหน ก็ได้เรียน สร้าง Core competency เช่น ความเป็น Growth mindset ฝึก Critical thinking ฝึกสร้าง Soft skill ที่เอามาใช้ใน Hard skill ได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหน ต้องมี Core competency

ความรู้ใหม่ กระบวนการเรียนรู้ใหม่ การศึกษาแบบใหม่ เครื่องมือใหม่ เพื่อรองรับอาชีพใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ๆ

การศึกษาที่หลากหลาย ใครใคร่เรียนแบบไหน ก็ได้เรียน สร้าง Core competency เช่น ความเป็น Growth mindset ฝึก Critical thinking ฝึกสร้าง Soft skill ที่เอามาใช้ใน Hard skill ได้ ไม่ว่าจะประกอบอาชีพไหน ต้องมี Core competency

RILA เป็น Platform เชื่อมคนเรียนและคนสอน รวมถึงสังคมรอบด้านเข้าด้วยกัน

RILA คือ จุดศูนย์รวมสร้างการมีส่วนร่วม คือ Knowledge Center ที่ทำงานบนกระบวนการประสานเครือข่าย
คือศูนย์ Knowledge center ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แล้ว เข้าไปทดสอบเพื่อที่จะฝึกค้นหาตัวเองให้เจอว่า ตกลงแล้วตัวเองชอบอะไร

RILA เป็น Platform เชื่อมคนเรียนและคนสอน รวมถึงสังคมรอบด้านเข้าด้วยกัน

RILA คือ จุดศูนย์รวมสร้างการมีส่วนร่วม คือ Knowledge Center ที่ทำงานบนกระบวนการประสานเครือข่าย
คือศูนย์ Knowledge center ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้แล้ว เข้าไปทดสอบเพื่อที่จะฝึกค้นหาตัวเองให้เจอว่า ตกลงแล้วตัวเองชอบอะไร

หมวดการเรียนรู้

ระยองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งด้านสภาพแวดล้อม สภาพธรรมชาติ ทรัพยากร

การสร้างการเรียนรู้ให้คนระยองเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตการพัฒนาเมืองระยอง ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 ด้านสำคัญ คือ 

การสร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมืองระหว่างฝ่ายนโยบายและท้องถิ่น 

การรวมรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาเมืองของแต่ละท้องถิ่นสู่ภาพรวมการพัฒนาเมืองของจังหวัดระยองและจัดทำหลักสูตรการพัฒนาเมืองของระยอง 

รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการกำกับและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในคุณค่าของอัตลักษณ์ระยอง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และวิถีชีวิตการดำรงชีพ-การประกอบอาชีพ ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยอง สังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ รวมถึงชุดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ (Urgent course)

การสร้างการเรียนรู้ให้คนระยองเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตการพัฒนาเมืองระยอง ประกอบด้วยการดำเนินงาน 4 ด้านสำคัญ คือ 

การสร้างพื้นที่กลางในการเรียนรู้และมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเมืองระหว่างฝ่ายนโยบายและท้องถิ่น 

การรวมรวมและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาเมือง 

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาเมืองของแต่ละท้องถิ่นสู่ภาพรวมการพัฒนาเมืองของจังหวัดระยองและจัดทำหลักสูตรการพัฒนาเมืองของระยอง 

รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในการกำกับและขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง

การเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในคุณค่าของอัตลักษณ์ระยอง ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และวิถีชีวิตการดำรงชีพ-การประกอบอาชีพ ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดอัตลักษณ์ของจังหวัดระยองให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยอง สังคมไทย และสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทักษะด้านการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ รวมถึงชุดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการแก้ปัญหาเร่งด่วนต่าง ๆ (Urgent course)

พันธมิตร RILA

ผู้ร่วมก่อตั้งและพันธมิตร RILA ประกอบด้วย

โอกาสในการเรียนรู้

เป็นของคนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

เป้าหมายของ RILA คือการสร้างระยองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้คนระยองทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย

มาดูกันว่าเราจะร่วมสร้างไปด้วยกันอย่างไร

ABOUT RILA
BLOG